n e d d a | n e d d y

actions speak louder than anything so,shut d fuck up yaw ;)

My Photo
Name:
Location: johor, johor

cuai / panic / blurr / mengelabah katak / hantu RIBENA mobile / ELMO-mo / shopaholic / camwhoring /aergic to bullshit/ -neddanedy

Friday, August 20, 2010

Mana Kau !!


Weh, mana kau pergi pukimak lanchiau setan babi cibai lanciau? Where you've been? Babi kau ni, fuck you. Sial kau. Mana kau pergi bodoh babi kimak kimak. -,-

Ok, puas dah. Bye